January 8, 2018

[Ngữ phápTOPIK I] Tổng hợp tất cả ngữ pháp Tiếng Hàn sơ cấp, ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I

Bên dưới là tất cả ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp và đầy đủ hết thẩy cho việc thi TOPIK I, đó là toàn bộ ngữ pháp cơ bản nhất, cần thiết nhất cho bạn khi bước chân vào việc học tiếng Hàn và giao tiếp cơ bản. Những ngữ pháp này cũng là nền móng vững chắc cho bạn bước đến tiếp cận với TOPIK II tốt hơn.

Tất cả ngữ pháp đã được phân chia theo thứ tự chữ cái phụ âm và nguyên âm rất dễ để tìm kiếm.


XEM THÊM:
- TÀI LIỆU 420 NGỮ PHÁP TOPIK II: BẤM VÀO ĐÂY
- Theo dõi trang facebook HÀN QUỐC LÝ THÚ: Bấm vào đây 

Bạn hãy NHẤN VÀO TÊN NGỮ PHÁP (chữ màu xanh lá cây bên dưới) để xem chi tiết cách dùng, ví dụ và các so sánh kèm theo nhé.

목록 - Danh mục

7 bất quy tắc trong tiếng Hàn:
1. Bất quy tắc ‘ㅂ’: https://goo.gl/tzXYnq
2. Bất quy tắc ‘ㄷ’: https://goo.gl/D9MNFU
3. Bất quy tắc ‘ㄹ’: https://goo.gl/wdF3Kj
4. Bất quy tắc ‘르’: https://goo.gl/wGbaB1
5. Bất quy tắc ‘ㅡ’: https://goo.gl/sZCisp
6. Bất quy tắc 'ㅎ': https://goo.gl/AUBKYy
7. Bất quy tắc ‘ㅅ’: https://goo.gl/FQQrXU
-------ㄱ-------

 1. 거나 Hoặc là, hay là
 2. 게 되다 (1) Được, bị, trở nên, phải....
 3. 게 (1) Biến tính từ thành trạng từ
 4. 겠 (1) Sẽ
 5. 겠 (2) Suy đoán (Chắc, chắc là, chắc sẽ)
 6. 고 싶다 Muốn, mong muốn
 7. 고 있다 Đang
 8. 고 (1) Và, còn
 9. 고 (2) Thể hiện trình tự, thứ tự
 10. 군요 Đuôi câu cảm thán
 11. 기 때문에 Thể hiện lý do, nguyên nhân
 12. 기 위해서 Làm gì đó...để
 13. 기 전에 Trước khi
 14. 기가 Thể hiện nhự đánh giá, phán đoán, nhận xét
 15. 기로 하다 Quyết định làm gì đó
 16. 기를 바라다 Mong rằng, hi vọng rằng
 17. 까지 (Từ) ~ đến
 18. 께 (1) Dạng tôn kính của 에게
 19. 께 (2) Dạng tôn kính của 에게서
 20. 께서 Biểu hiện tôn kính của 이/가


  -------ㄴ-------
 21. 나 보다 Có vẻ, chắc là...
 22. 나요? (Đuôi câu)
 23. 네요 (Đuôi câu)
 24. 느냐고 하다 Lời nói gián tiếp (câu nghi vấn)
 25.  Định ngữ cho thì hiện tại
 26. 는 것 Danh từ hóa
 27. 는 것 같다 Cấu trúc phỏng đoán...
 28. 는 동안 Trong lúc, trong khi
 29. 는 중이다 Đang, đang trong quá trình làm gì đó...
 30. 는 편이다 Vào loại, thuộc diện
 31. 는군요 Thể hiện cảm thán
 32. 는다/ㄴ다 (1) Dùng trong báo chí, sách vở
 33. 는다/ㄴ다 (2) Cách nói thân mật
 34. 는다/ㄴ다 (3) Độc thoại, tự bạch cảm xúc, cảm thán...
 35. 는다고 하다/ㄴ다고 하다 Lời nói gián tiếp (câu tường thuật)
 36. 는데 Thể hiện nhiều ý nghĩa: diễn giải, sự trái ngược, ...
 37. 는데요 Thể hiện sự khước từ
 38. 는지 알다/ 모르다 Biết/ không biết ...
 39. 니? (Đuôi câu)
  -------ㄷ-------
 40. 다 (1) Dùng trong báo chí, sách vở
 41. 다 (2) Cách nói thân mật
 42. 다 (3) Độc thoại, tự bạch cảm xúc, cảm thán...
 43. 다가 Ý nghĩa chuyển đổi, hoán đổi một hành động,...
 44. 다고 하다 Lời nói gián tiếp (câu tường thuật)
 45.  Cũng
 46. 때문에 Vì...nên

  -------ㅁ------
 47. 마다 Mỗi, mọi, các
 48. 만 (1) Chỉ...
 49. 만 (2) Chỉ...
 50.  Không thể

  -------ㅂ-------
 51. 밖에 Chỉ, ngoài ra... không còn...
 52. 보다 Biểu hiện so sánh
 53. 부터 (1) Từ...
 54. 부터 (2) Thể hiện làm việc gì trước tiên, đầu tiên

  -------ㅅ-------
 55. 습니까?/ㅂ니까? Đuôi câu hỏi tôn kính, trang trọng
 56. 습니다/ㅂ니다 Đuôi câu tôn kính, trang trọng

  -------ㅇ-------
 57. 아 보다/어 보다 Thử làm gì đó, làm gì đó thử
 58. 아 보이다/어 보이다 Trông có vẻ
 59. 아 있다/어 있다 Trạng thái tiếp diễn
 60. 아 주다/어 주다 Nhờ cậy người khác/ Làm việc nào đó cho người khác.
 61. 아 주세요/어 주세요 Đuôi câu lịch sự thể hiện sự nhờ cậy...
 62. 아/어 (1) Cấu trúc thân mật để hỏi/ diễn tả tình huống nào đó
 63. 아/어 (2) Cấu trúc thân mật khi yêu cầu, sai bảo
 64. 아도 되다/어도 되다 Được...
 65. 아라/어라 Cấu trúc thân mật
 66. 아서/어서 (1) Nêu lý do, vì ... nên...
 67. 아서/어서 (2) Thể hiện trình tự thời gian
 68. 아야 하다/어야 하다 Phải
 69. 아요/어요 (1) Đuôi câu lịch sự
 70. 아요/어요 (2) Đuôi câu mang tính đề nghị, rủ rê mang tính ôn hòa
 71. 아지다/어지다 (1) Càng ngày càng..., trở nên...
 72. 아하다/어하다 Biến đổi một số tính từ biểu thị cảm xúc thành động từ
 73.  Phủ định ngắn
 74. 았/었 Thì quá khứ
 75. 았었/었었 Thì quá khứ hoàn thành
 76. 았으면 좋겠다/었으면 좋겠다 Hi vọng rằng, mong rằng, nếu ...thì tốt
 77. 에 1 Tiểu từ chỉ địa điểm có cái gì đó
 78. 에 2 Tiểu từ chỉ địa điểm đến
 79. 에 3 Tiểu từ chỉ thời gian
 80. 에 4 Chỉ nơi chịu tác động
 81. 에 5 Dùng với danh từ biểu hiện số lượng
 82. 에게 Thể hiện đối tượng nhận hành động nào đó
 83. 에게서 Từ...
 84. 에다가 (1) Thể hiện sự bổ sung, thêm vào cái gì đó
 85. 에서 (1) Thể hiện địa điểm thực hiện hành động
 86. 에서 (2) Nơi trở thành bối cảnh của việc nào đó
 87. 에서 (3) Nơi được bắt đầu việc nào đó
 88. 와/과 Và
 89. 으냐고 하다/냐고 하다 Lời nói gián tiếp (câu nghi vấn)
 90. 으니?/니? Đuôi câu thân mật
 91. 으니까/니까 (1) Nhận ra, nhận thấy, tìm ra
 92. 으니까/니까 (2) Vì ...nên ...
 93. 으라고 하다/라고 하다 Lời nói gián tiếp (Câu yêu cầu, mệnh lệnh)
 94. 으러/러 Để ...
 95. 으려고 하다/려고 하다 Định làm...
 96. 으려고/려고 Định/ để làm gì
 97. 으려면/려면 Nếu muốn ... thì
 98. 으로/로 (1) Chỉ phương hướng
 99. 으로/로 (2) Thể hiện phương tiện
 100. 으로/로 (3) Thể hiện thứ dùng để làm cái gì đó
 101. 으로/로 (4) Thể hiện sự lựa chọn
 102. 으로/로 (5) Thể hiện sự thay đổi, biến đổi
 103. 으면 되다/면 되다 Chỉ cần... là được
 104. 으면 안 되다/면 안 되다 Thể hiện sự ngăn cấm, không được...
 105. 으면/면 Nếu, khi
 106. 으면서/면서 Trong khi, vậy mà
 107. 으세요/세요 (1) Yêu cầu, ra lệnh, khuyên nhủ (Tôn kính)
 108. 으세요/세요 (2) Là dạng tôn kính của '아/어요 (1)
 109. 으시/시 Kính ngữ
 110. 으십시오/십시오 Đuôi câu thể hiện khuyên nhủ, mệnh lệnh, đề nghị mang tính trang trọng
 111. 은 것 같다/ㄴ 것 같다 (1) Cấu trúc phỏng đoán ở quá khứ
 112. 은 것 같다/ㄴ 것 같다 (2) Cấu trúc phỏng đoán cho tính từ
 113. 은다음에/ㄴ 다음에 Sau khi
 114. 은 적이 있다[없다]/ㄴ 적이 있다[없다] Đã từng, chưa từng
 115. 은 편이다/ㄴ 편이다 Vào loại, thuộc diện
 116. 은 후에/ㄴ 후에 Sau khi
 117. 은/ㄴ(1) Định ngữ
 118. 은/ㄴ(2) Định ngữ
 119. 은/는 Trợ từ cho chủ ngữ
 120. 은가 보다/은/ㄴ가 보다 Có vẻ là, chắc là
 121. 은가요?/은/ㄴ가요? Đuôi câu nhẹ nhàng, lịch sự
 122. 은데/ㄴ데 Thể hiện nhiều ý nghĩa: diễn giải, sự trái ngược, ...
 123. 은데요/ㄴ데요 Thể hiện sự khước từ
 124. 은지 알다[모르다]/ㄴ지 알다[모르다] Biết/ không biết...
 125. 은지/ ㄴ지 Đã bao lâu từ khi...
 126. 을 거예요/ㄹ 거예요 (1) Kế hoạch tương lai
 127. 을 거예요/ㄹ 거예요 (2) Suy đoán, phỏng đoán
 128. 을 것 같다/ㄹ 것 같다 (1) Động từ + 을 것 같다/ㄹ 것 같다
 129. 을 것 같다/ㄹ 것 같다 (2) Tính từ + 을 것 같다/ㄹ 것 같다
 130. 을 때/ㄹ 때 Khi, trong khi
 131. 을 수 있다[없다]/ㄹ 수 있다[없다] Có thể/ không thể
 132. 을 줄 알다[모르다]/ㄹ 줄 알다[모르다] Nghĩ là/ không nghĩ là
 133. 을 테니까/ㄹ 테니까
 134. 을/ㄹ Định ngữ thì tương lai
 135. 을/를 Trợ từ xác định vị ngữ, bổ ngữ
 136. 을 게요/ㄹ 게요 Thể hiện sự hứa hẹn, xin phép...
 137. 을까 하다/ㄹ까 하다 Đuôi câu thể hiện dự định mang tính mơ hồ, chưa chắn chắn
 138. 을까요?/ㄹ까요? (1) Đuôi câu hỏi ý kiến, rủ rê
 139. 을까요?/ㄹ까요? (2) Đuôi câu hỏi ý kiến quan điểm người khác
 140. 을까요?/ㄹ까요? (3) Đuôi câu thể hiện sự suy đoán, suy nghĩ
 141. 을래요/ㄹ 래요 Thể hiện ý định hoặc dùng để hỏi ý kiến...
 142. 을지 모르겠다/ㄹ지 모르겠다 Đuôi câu thể hiện sự lo lắng về 1 kết quả không biết trước
 143. 읍시다/ ㅂ시다 Đuôi câu đề nghị, yêu cầu
 144.  ...của...
 145. 이 되다/가 되다 Thể hiện việc đạt đến trạng thái, kết quả nào đó
 146. 이 아니다/가 아니다 Biểu hiện phủ định
 147. 이/가 Trợ từ cho chủ ngữ
 148. 이나/나 (1) Chỉ sự lựa chọn
 149. 이나/나 (2) Dùng với từ chỉ số lương, thể hiện sự nhiều hơn so với suy nghĩ
 150. 이든지/든지 Bất cứ
 151. 이라서/라서 Thể hiện lý do... kết quả: Vì .... nên
 152. 이라고 하다/ 라고 하다 Chỉ ra đối tượng nào đó hoặc nói tên bản thân
 153. 이랑/랑 ...và/ cùng với...
 154. 이에요/예요 (Động từ gốc là 이다). Có nghĩa tương đương tiếng Việt:"là"
 155. 입니까? (Động từ gốc là 이다). Có nghĩa tương đương tiếng Việt:"là...phải không"
 156. 입니다 (Động từ gốc là 이다). Có nghĩa tương đương tiếng Việt:"là"
 157.  Gắn vào danh từ, trạng từ, vĩ tố liên kết… dùng thể hiện sự tôn kính đối với người nghe
  -------ㅈ-------
 158. Dạng thân mật đề nghị rủ rê
 159. 자고 하다 Lời nói gián tiếp (câu đề nghị)
 160. 중에서  Trong, trong số
 161. 지 말다 Đừng...
 162. 지 못하다 Không thể
 163. 지 않다 Phủ định dài
 164. 지만  Nhưng
 165. 지요? Đúng không, phải không, đúng chứ
 166. 지요 Thuyết phục, khuyên bảo hay chỉ thị một cách lịch sự, lễ nghĩa đối với người nghe.

  ------ㅊ-------
 167. 처럼 Giống, giống như

  ------ㅎ-------
 168. 하고 Và, cùng, với
 169. 한테 Thể hiện đối tượng nhận hành động
 170. 한테서 Từ...
- Học ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp + cao cấp: Tại đây và Tại đây


Chia sẻ bài viết

Tác giả:

안녕하세요? Hy vọng mỗi bài viết trên blog sẽ hữu ích đối với bạn. Xin cảm ơn và chúc bạn có những phút giây lý thú! 즐거운 하루를 보내세요!ㅎㅎ Nhấn và xem QC thu hút bạn để hỗ trợ HQLT nhé!!!

8 comments:

 1. Xin tác giả cho tôi file pdf tài liệu ngữ pháp luyện thi topic 1 này với. Tôi mới tiếp xúc và làm quen với tiếng hàn với mục đích để đi làm cho Công ty Hản Quốc. nếu được mong anh chị gửi cho tôi theo địa chỉ lehoainam23@gmail.com
  Tôi xin chân thành cảm ơn!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin lỗi anh nhưng hiện tại chưa có file pdf tổng hợp các ngữ pháp này đâu ạ, vì số lượng ngữ pháp rất nhiều và các bài viết được viết ra trong suốt thời gian dài đến giờ mới hoàn tất hết nên ban đầu mong anh lên website này để tra cứu những ngữ pháp cần thiết cho việc học của bản thân. Thân !

   Delete
 2. Tài liệu rất hay và bài bản. Chỉ tiếc blogẻkhông có file pdf. Thanks Bloger

  ReplyDelete
 3. Mọi người học giáo trình tiếng Hàn tổng hợp chưa? Mình thấy mới ra bản mới và đang định mua. Ai học rồi cho mình xin ý kiến nhé. Hôm nọ đọc được bài này nên định đặt luôn cơ mà không biết khác gì bản cũ không. https://mcbooks.vn/giao-trinh-tieng-han-tong-hop-ban-moi/

  ReplyDelete
 4. Xin phép tác giả em đặt nhờ backlink cho ai cần ạ : Từ điển hán hàn https://hohohi.com/

  ReplyDelete